Enhance independence, dignity and quality of life

ช่วงปีใหม่นี้ฝากคนที่คุณรักให้เราดูแล

หมดกังวลกับช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง รพ.ชีวาทรานสิชั่นนัล แคร์ พร้อมรับดูแลและช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนที่คุณรัก วางใจฝากคนที่คุณรักให้มืออาชีพอย่างเราดูแล การบริการครอบคลุมถึง
 • วางใจในประสิทธิภาพการดูแลแบบองค์รวมมีทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
 • บรรยากาศอบอุ่นเสมือนอยู่ที่บ้าน เป็นสัดส่วน สะดวกสบาย
 • มีกิจกรรมเสริมทักษะ นันทนาการให้ร่วมสนุก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลชีวาทรานสิชั่นนัล แคร์ โทร. 0-2310-3083

ราคาห้องพัก

รายการ ราคา ต่อ 1 วัน ราคา ต่อ 7 วัน
ค่าห้องพักแบบมาตรฐาน Standard Room 5,500 บาท 35,000 บาท
ค่าห้องพักแบบดีลักซ์ Deluxe Room 7,450 บาท 49,000 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์และการทำกายภาพบำบัด ค่าการตรวจวินิจฉัยอื่นๆรวมถึง ค่าการทำหัตถการทางการ รักษาอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะพักรักษา

ค่าบริการกายภาพบำบัด ซึ่งต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อน

รายการ ราคา ต่อ 1 วัน ราคา ต่อ 7 วัน
Package A 2,000 10,500
Package B 3,600 19,500
Package C 4,800 25,900
Package D 6,000 32,000
หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าแพทย์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เงื่อนไขในการรับบริการ
 1. การเข้ารับบริการแพคเกจนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
 2. แพคเกจนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและสามารถหักส่วนลดได้ (ถ้ามี)
 3. กรณีที่ผู้ป่วยต้องการปรับเปลี่ยนแพคเกจหลังเข้าพักรักษาตัวแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถเปลี่ยนแพคเกจได้หลังจากใช้บริการแพคเกจเดิมจนครบวันที่กำหนดแล้ว
 4. กรณีที่ผ้ปู่วยเลือกแพคเกจแล้ว ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากมีการขอยกเลิก
 5. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง และสามารถหักส่วนลดได้ (ถ้ามี)
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรชีวะวัฒนะ หรือ โปรโมชั่นอื่นได้
 7. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 8. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3083 หรือ 1719