Enhance independence, dignity and quality of life

วันหยุดยาวฝากคนที่คุณรักให้เราดูแล

หมดกังวลกับช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง รพ.ชีวาทรานสิชั่นนัล แคร์ พร้อมรับดูแลและช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนที่คุณรัก วางใจฝากคนที่คุณรักให้มืออาชีพอย่างเราดูแล การบริการครอบคลุมถึง
 • วางใจในประสิทธิภาพการดูแลแบบองค์รวมมีทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
 • บรรยากาศอบอุ่นเสมือนอยู่ที่บ้าน เป็นสัดส่วน สะดวกสบาย
 • มีกิจกรรมเสริมทักษะ นันทนาการให้ร่วมสนุก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลชีวาทรานสิชั่นนัล แคร์ โทร. 0-2310-3994

ราคาห้องพัก

รายการ ราคา ต่อ 1 วัน ราคา ต่อ 7 วัน

ค่าห้องพัก Standard Room

7,000 บาท 45,000 บาท

รายการ

ค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมค่าอาหารตามการรักษาของแพทย์

ราคาแพ็กเกจไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์และการทำกายภาพบำบัด ค่าการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ รวมถึง ค่าการทำหัตถการทางการรักษาอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะพักรักษา

ค่าบริการกายภาพบำบัด ซึ่งต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อน

รายการ ราคา / ครั้ง
Package A 1,600
Package B 2,200
หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าแพทย์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เงื่อนไขในการรับบริการ
 1. การเข้ารับบริการแพ็กเกจนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
 2. แพ็กเกจนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและสามารถหักส่วนลดได้ (ถ้ามี)
 3. กรณีที่ผู้ป่วยต้องการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจหลังเข้าพักรักษาตัวแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้หลังจากใช้บริการแพคเกจเดิมจนครบวันที่กำหนดแล้ว
 4. กรณีที่ผ้ปู่วยเลือกแพ็กเกจแล้ว ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากมีการขอยกเลิก
 5. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง และสามารถหักส่วนลดได้ (ถ้ามี)
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรชีวะวัฒนะ หรือโปรโมชั่นอื่นได้
ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3994 หรือ 1719